ALGEMENE VOORWAARDEN KOELTECHNISCH BEDRIJF HERMANO AIRCONDITIONING GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 84837225

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Koeltechnisch bedrijf HERMANO AIRCONDITIONING , hierna genoemd HERMANO AIRCONDITIONING .

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen HERMANO AIRCONDITIONING en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van HERMANO AIRCONDITIONING .

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door HERMANO AIRCONDITIONING niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door HERMANO AIRCONDITIONING is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door HERMANO AIRCONDITIONING desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht.

2.2. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en HERMANO AIRCONDITIONING zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.

2.3. Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

2.4. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:

a. de plaats en een omschrijving van het werk;

b. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;

c. het tijdstip van aanvang van het werk en de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;

d. of er sprake is van werken op regiebasis dan wel op basis van aannemingssom;

e. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;

f. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke. Stelposten mogen en worden altijd verrekend;

2.5. De offerte dient – indien van toepassing – vergezeld te gaan van een exemplaar van de in de offerte van toepassing verklaarde risicoregeling/voorwaarden.

2.6. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door HERMANO AIRCONDITIONING zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van HERMANO AIRCONDITIONING . Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan HERMANO AIRCONDITIONING naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door HERMANO AIRCONDITIONING gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat HERMANO AIRCONDITIONING de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van HERMANO AIRCONDITIONING en deze algemene voorwaarden.

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door HERMANO AIRCONDITIONING bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van uitvoering komt door de wijziging te vervallen.

3.3. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van HERMANO AIRCONDITIONING respectievelijk de wederpartij op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die HERMANO AIRCONDITIONING in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn oftewel levering op kosten van de wederpartij, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is HERMANO AIRCONDITIONING gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. In geval van verkoop heeft HERMANO AIRCONDITIONING te allen tijde het recht het totaal van het totaal van de wederpartij bij vooruitbetaling te vorderen. Bij bedragen boven de € 25.000,00 luidt de betalingsregeling als volgt: 40% bij opdracht, 30 % bij aflevering en het restant binnen 30 dagen na aflevering.

5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.

5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is HERMANO AIRCONDITIONING alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.4. Alle door HERMANO AIRCONDITIONING gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. ANNULERING

In geval van annulering door wederpartij zijn alle door HERMANO AIRCONDITIONING ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door HERMANO AIRCONDITIONINGten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is HERMANO AIRCONDITIONING dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit HERMANO AIRCONDITIONING kan worden toegerekend;

– wederpartij in één of meer verplichtingen tegen HERMANO AIRCONDITIONING tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij HERMANO AIRCONDITIONING niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. HERMANO AIRCONDITIONING zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De wederpartij zorgt ervoor dat HERMANO AIRCONDITIONING tijdig kan beschikken over:

a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen ten aanzien van parkeren, enzovoort);

b. (toegang tot) het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie);

c. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;

d. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;

e. de door HERMANO AIRCONDITIONING benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van wederpartij.

8.2. HERMANO AIRCONDITIONING is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij HERMANO AIRCONDITIONING .

8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HERMANO AIRCONDITIONING aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het HERMANO AIRCONDITIONING worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HERMANO AIRCONDITIONING zijn verstrekt, heeft HERMANO AIRCONDITIONING het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.

8.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan HERMANO AIRCONDITIONING de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.5. Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige maatvoering, het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave, zullen ongemonteerd worden achtergelaten. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de koopprijs voor deze zaken alsmede de montage- kosten.

8.6. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door HERMANO AIRCONDITIONING als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon incl. winstopslag.

Artikel 9. GARANTIE/RECLAME

9.1. HERMANO AIRCONDITIONING garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.

9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat HERMANO AIRCONDITIONING in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden, gedurende 12 maanden na oplevering. Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of fabricage van het karwei door HERMANO AIRCONDITIONING dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door HERMANO AIRCONDITIONING . Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal HERMANO AIRCONDITIONING de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, zulks ter keuze van HERMANO AIRCONDITIONING .

9.3. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik niet in acht worden genomen. 9.4. Reclame is niet mogelijk:

indien het opgeleverde werk ëën of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; wanneer schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van HERMANO AIRCONDITIONING ; bij beschadigingen aan lak- en chroomwerk; wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens HERMANO AIRCONDITIONING (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan; indien zonder schriftelijke toestemming van HERMANO AIRCONDITIONING (door derden) reparaties of andere werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht.

9.5. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 10 dagen schriftelijk reclameert, en zijn reclame door HERMANO AIRCONDITIONING gegrond wordt bevonden, zal HERMANO AIRCONDITIONING te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.

9.6. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.

9.7. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. KEURING

De (op)levering wordt vooraf door HERMANO AIRCONDITIONING gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de (op)levering te laten keuren door derden.

Artikel 11. OPNEMING EN GOEDKEURING

11.1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van HERMANO AIRCONDITIONING en strekt ertoe, te constateren of aan haar verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan.

11.2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door wederpartij aan HERMANO AIRCONDITIONING binnen 5 dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij het opleveringscertificaat te ondertekenen.

11.3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het (opnieuw) in gebruik wordt genomen met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

11.4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

Artikel 12. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

12.1. HERMANO AIRCONDITIONING is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement is aangevraagd;

– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd.

12.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen 7 dagen naar het oordeel van HERMANO AIRCONDITIONING passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13. RETENTIERECHT HERMANO AIRCONDITIONING

is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van HERMANO AIRCONDITIONING met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1. HERMANO AIRCONDITIONING is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen schade ten gevolge van vertraagde oplevering, gederfde winst of andere schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van HERMANO AIRCONDITIONING of leidinggevende ondergeschikten.

14.2. HERMANO AIRCONDITIONING is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

14.3. HERMANO AIRCONDITIONING aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

14.4. HERMANO AIRCONDITIONING heeft te allen tijde het recht een schade van de wederpartij te repareren. Wederpartij dient HERMANO AIRCONDITIONING hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

Artikel 15. OVERMACHT

15.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van HERMANO AIRCONDITIONING , al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van HERMANO AIRCONDITIONING kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door HERMANO AIRCONDITIONING ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

15.2. Overmacht geeft HERMANO AIRCONDITIONING het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 16. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

16.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende HERMANO AIRCONDITIONING of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

16.2. HERMANO AIRCONDITIONING behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat HERMANO AIRCONDITIONING ter zake rechthebbende is.

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

18.1. De vestigingsplaats van HERMANO AIRCONDITIONING is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens HERMANO AIRCONDITIONING moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HERMANO AIRCONDITIONING is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en HERMANO AIRCONDITIONING gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 19. NADERE BEPALINGEN INZAKE ONDERHOUD & SERVICE AAN INSTALLATIES

19.1. Onderhoudscontract: de overeenkomst die HERMANO AIRCONDITIONING verplicht tot het verrichten van preventief onderhoud tijdens de contractperiode;

19.2. Preventief onderhoud: het verrichten van STEK-inspectie/controle overeenkomstig de voorschriften van de regeling Lekdichtvoorschriften Koelinstallaties 1997, zoals het controleren van de installatie op goede werking, op lekdichtheid ter voorkoming van verlies van koudemiddel, controleren, uittesten en doormeten van elektrische schakel- , regel- en beveiligingsapparatuur en zonnodig het opnieuw afstellen.

Artikel 20. UITSLUITINGEN

20.1. Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden i.v.m.:

a. onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor bestemd;

b. onvoldoende reiniging van meubelen of cellen, waardoor verstopping door vuil van de waterafvoer kan ontstaan waardoor installatie niet meer functioneert;

c. een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf;

d. een abnormale fysieke of elektrische belasting;

e. wijzigen of verplaatsen van de installatie en/of het uitvoeren van het onderhoud door derden;

f. invoering van nieuwe wettelijke maatregelen van overheidswege;

g. slijtage van de condensor of verdamper ten gevolge van verwering door invloeden van buitenaf;

h. redelijkerwijs onmogelijkheid van herstel van de installatie of bij onvoldoende capaciteit voor het doel waarvoor de installatie wordt gebruikt.